تخفیف ها و اطلاعیه هابا عضویت در کانال تلگرام اینستا سوشالinstasocial_ir

سرویس ها

فالور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
32 فالوور ارزان مخلوط (تا 5 درصد هدیه - کیفیت متوسط - سرعت بالا) توضیحات 15,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (14,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (15,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (16,000 تومان)
10000/1000 فعال
21 فالوور ارزان اینستاگرام (تا 15 درصد هدیه - کیفیت بالا - سرعت متوسط) توضیحات 20,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (18,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (19,000 تومان)
2000/50 فعال
3 فالوور ایرانی اینستاگرام - سرور 3 (تا 50 درصد هدیه، کیفیت بالا، سرعت متوسط)⭐️⚡️⚡️ توضیحات 25,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (20,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (22,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (23,000 تومان)
2000/50 فعال
2 فالوور ایرانی اینستاگرام - سرور 6 (60 درصد ایرانی، کیفیت متوسط، سرعت متوسط)⚡️ توضیحات 30,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (27,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (28,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (29,000 تومان)
20000/50 فعال
1 فالوور ایرانی اینستاگرام - سرور 11 (تا 60 درصد هدیه، کیفیت متوسط، سرعت بالا)⚡️⭐️ توضیحات 37,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (30,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (33,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (34,500 تومان)
10000/100 فعال
4 فالوور ایرانی اینستاگرام - سرور 9 (تا 50 درصد هدیه، کیفیت بالا، سرعت متوسط- استارت آنی)⭐️⚡️⚡️ توضیحات 42,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (34,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (37,400 تومان)
نمایندگی برنزی: (39,100 تومان)
20000/50 فعال
لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
22 لایک ارزان اینستاگرام (تا 10 درصد هدیه - سرعت متوسط) توضیحات 17,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (14,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (15,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (16,000 تومان)
5000/100 فعال
6 لایک ایرانی اینستاگرام - سرور 1 (تا 50 درصد هدیه - کیفیت بالا- سرعت متوسط) ⭐️⭐️ توضیحات 20,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (17,600 تومان)
نمایندگی برنزی: (18,400 تومان)
1500/50 فعال
5 لایک ایرانی اینستاگرام - سرور 8 (60 درصد ایرانی - کیفیت متوسط - سرعت متوسط) ⚡️ توضیحات 22,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (18,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (19,800 تومان)
نمایندگی برنزی: (20,700 تومان)
20000/100 فعال
8 لایک ایرانی اینستاگرام - سرور 15 (تا 50 درصد هدیه - کیفیت بالا - سرعت متوسط- استارت آنی) ⭐️⚡️⚡️ توضیحات 25,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (20,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (22,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (23,000 تومان)
20000/50 فعال
7 لایک ایرانی اینستاگرام - سرور 14 (تا 15درصد هدیه، کیفیت متوسط، سرعت متوسط)⚡️ توضیحات 32,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (26,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (28,600 تومان)
نمایندگی برنزی: (29,900 تومان)
5000/100 فعال
ویو پست اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
9 ویو (بازدید) اینستاگرام - سرور 1 (ویو فیک - کیفیت متوسط) توضیحات 6,250 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (5,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (5,750 تومان)
100000/500 فعال
10 ویو (بازدید) ایرانی اینستاگرام - سرور 1 (کیفیت بالا) توضیحات 12,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (11,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (11,500 تومان)
100000/200 فعال
IGTV اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
12 ویو (بازدید) IGTV ایرانی اینستاگرام (کیفیت بالا، سرعت بالا) توضیحات 12,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (11,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (11,500 تومان)
100000/500 فعال
کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
14 کامنت پیشفرض فارسی و ایرانی اینستاگرام - سرور 1 (کیفیت بالا، سرعت متوسط) توضیحات 75,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (60,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (66,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (69,000 تومان)
10000/5 فعال
استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
15 بازدید استوری اینستاگرام - سرور 1 (بازدید فیک- بازدید تمام استوری ها) توضیحات 12,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (11,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (11,500 تومان)
10000/100 فعال
سیو پست اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
16 سیو پست عکس/ویدیو اینستاگرام - سرور 1 (اکانت فیک - کیفیت متوسط) توضیحات 2,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,600 تومان)
نمایندگی نقره ای: (1,760 تومان)
نمایندگی برنزی: (1,840 تومان)
5000/100 فعال
17 سیو پست عکس/ویدیو اینستاگرام - سرور 2 (اکانت واقعی - کیفیت متوسط) توضیحات 2,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (2,200 تومان)
نمایندگی برنزی: (2,300 تومان)
10000/100 فعال
خدمات تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
25 بازدید پست تلگرام - سرور 1 (فقط آخرین پُست کانال - سرعت بالا) توضیحات 2,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (2,200 تومان)
نمایندگی برنزی: (2,300 تومان)
50000/100 فعال
24 بازدید پست تلگرام - سرور 1 (فقط 5 پُست آخر کانال - سرعت بالا) توضیحات 7,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (6,600 تومان)
نمایندگی برنزی: (6,900 تومان)
50000/100 فعال
18 ممبر فیک کانال تلگرام توضیحات 20,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (17,600 تومان)
نمایندگی برنزی: (18,400 تومان)
100000/1000 فعال
19 ممبر واقعی کانال تلگرام توضیحات 25,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (20,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (22,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (23,000 تومان)
100000/1000 فعال
نصب فیک کافه بازار
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
20 نصب فیک اپلیکیشن کافه بازار توضیحات 25,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (20,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (22,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (23,000 تومان)
20000/1000 فعال
آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
26 بازدید ویدیو آپارات توضیحات 35,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (30,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (32,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (33,000 تومان)
20000/1000 فعال
27 لایک ویدیو آپارات توضیحات 150,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (135,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (140,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (145,000 تومان)
10000/100 فعال
28 دنبال کننده آپارات توضیحات 750,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (730,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (740,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (745,000 تومان)
4000/100 فعال
لینکدین
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
29 ویو پست لینکدین توضیحات 35,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (31,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (33,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (34,000 تومان)
10000/100 فعال
توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
30 بازدید ویدیو توئیتر توضیحات 35,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (30,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (32,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (34,000 تومان)
10000/100 فعال
یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
31 بازدید ویدیو یوتیوب توضیحات 100,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (160,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (176,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (184,000 تومان)
20000/1000 فعال