سرویس ها

فالوور ایرانی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
73 فالوور میکس ایرانی و بین المللی فول پروفایل توضیحات 12,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,500  تومان )
400000/100 فعال
74 فالوور ایرانی استارت آنی با هدیه تا 40 درصد توضیحات 16,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (14,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (15,500  تومان )
800000/100 فعال
60 فالوور میکس ایرانی اینستاگرام - سرور 1 (تا 50 درصد هدیه - کیفیت بالا، سرعت بالا، استارت آنی) ⭐️⭐️ توضیحات 20,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (19,000  تومان )
5000/30 فعال
61 فالوور میکس ایرانی اینستاگرام - سرور 6 (60 درصد ایرانی، کیفیت متوسط، سرعت متوسط)⚡️ توضیحات 25,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (22,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (23,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (24,000  تومان )
100000/50 فعال
63 فالوور میکس ایرانی اینستاگرام - سرور 7 (سرور فوق سریع، کیفیت متوسط، سرعت بین 10 الی 100 کا در روز)⚡️⚡️⚡️ توضیحات 35,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (32,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (33,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (34,000  تومان )
100000/500 فعال
فالوور خارجی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
68 فالوور خارجی اینستاگرام - سرور 3 (اکانت فیک - کیفیت متوسط - سرعت ارسال تا 5هزار فالوور درروز) توضیحات 20,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (19,000  تومان )
5000/50 فعال
لایک ایرانی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
75 لایک اینستاگرام ❤️🤩(10 درصد هدیه) توضیحات 7,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,500  تومان )
70000/100 فعال
38 لایک میکس ایرانی اینستاگرام - سرور 1 (تا 50 درصد هدیه - کیفیت بالا- سرعت متوسط- استارت آنی) ⭐️⭐️ توضیحات 8,500  تومان 3000/50 فعال
36 لایک میکس ایرانی اینستاگرام - سرور 16 (کیفیت متوسط، سرعت عالی)⚡️⭐️ توضیحات 10,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,500  تومان )
15000/100 فعال
35 لایک میکس ایرانی اینستاگرام - سرور 17 (کیفیت متوسط، سرعت بالا، 10 کا در 24 ساعت)⚡️⭐️ توضیحات 12,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,500  تومان )
10000/200 فعال
37 لایک ایرانی اینستاگرام - سرور 15 (تا 50 درصد هدیه - کیفیت بالا - سرعت متوسط- استارت آنی) ⭐️⚡️⚡️ توضیحات 13,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (12,000  تومان )
20000/50 فعال
39 لایک میکس ایرانی اینستاگرام - سرور 8 (60 درصد ایرانی - کیفیت متوسط - سرعت متوسط) ⚡️ توضیحات 14,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (12,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,000  تومان )
40000/50 فعال
لایک خارجی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
67 لایک خارجی اینستاگرام - سرور 1 (اکانت فیک - کیفیت متوسط - سرعت ارسال تا 4هزار لایک در روز) توضیحات 10,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,500  تومان )
5000/100 فعال
66 لایک خارجی اینستاگرام - سرور 5 (اکانت واقعی - کیفیت بالا - سرعت ارسال تا 5 هزار لایک در روز) توضیحات 25,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (22,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (23,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (24,000  تومان )
10000/100 فعال
ویو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
49 ویو (برای تمام پست ها) اینستاگرام - سرور 12 (کیفیت بالا، سرعت ارسال تا 20 هزار ویو در روز) توضیحات 5,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,500  تومان )
100000/100 فعال
50 ویو (برای تمام پست ها) اینستاگرام - سرور 13 (کیفیت بالا، سرعت ارسال تا 30 هزار ویو در روز) توضیحات 5,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,000  تومان )
100000/100 فعال
51 ویو (برای تمام پست ها) +Impressions اینستاگرام - سرور 10 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 20 هزار ویو در روز) توضیحات 6,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,500  تومان )
500000/100 فعال
52 ویو (برای تمام پست ها) اینستاگرام - سرور 15 (کیفیت بالا، سرعت ارسال تا 20 هزار ویو در روز) توضیحات 8,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,500  تومان )
500000/100 فعال
53 ویو (برای تمام پست ها) اینستاگرام - سرور 16 (کیفیت متوسط، سرعت ارسال تا 50 هزار ویو در روز) توضیحات 9,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,500  تومان )
500000/100 فعال
54 ویو +Impressions + Reach اینستاگرام - سرور 11 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 20 هزار ویو در روز) توضیحات 15,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (13,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (14,000  تومان )
500000/100 فعال
55 ویو (بازدید)+Impressions اینستاگرام - سرور 9 ( اکانت واقعی - کیفیت بالا - سرور پایدار ) توضیحات 16,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (14,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (15,000  تومان )
500000/25000 فعال
IGTV اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
47 ویو (بازدید) IGTV اینستاگرام - سرور 4 (کیفیت بالا، سرعت بالا) توضیحات 5,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,500  تومان )
100000/100 فعال
48 ویو (بازدید) IGTV اینستاگرام - سرور 2 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 100 هزار ویو در روز) توضیحات 6,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,500  تومان )
100000/100 فعال
کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
65 کامنت پیشفرض فارسی و ایرانی اینستاگرام - سرور 1 (کیفیت بالا، سرعت متوسط) توضیحات 60,000  تومان 10000/2 فعال
استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
57 بازدید استوری اینستاگرام - سرور 3 (بازدید واقعی - بازدید تمام استوری ها- سرعت تا 5 کا در روز) توضیحات 6,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,500  تومان )
5000/100 فعال
58 بازدید استوری اینستاگرام - سرور 2 (بازدید واقعی - بازدید تمام استوری ها- سرعت تا 20 کا در روز) توضیحات 7,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,500  تومان )
20000/100 فعال
59 بازدید استوری اینستاگرام - سرور 1 (بازدید واقعی- بازدید تمام استوری ها- سرعت تا 10 کا در روز) توضیحات 12,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,500  تومان )
10000/100 فعال
دیگر خدمات اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
40 سیو پست عکس/ویدیو اینستاگرام - سرور 1 ( اکانت فیک - کیفیت متوسط ) توضیحات 5,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,000  تومان )
5000/100 فعال
41 سیو پست عکس/ویدیو اینستاگرام - سرور 2 ( اکانت واقعی - کیفیت متوسط ) توضیحات 6,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,500  تومان )
10000/50 فعال
42 ایمپرشن+ریچ - سرور 1 ( اکانت واقعی - کیفیت بالا ) توضیحات 6,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,500  تومان )
100000/100 فعال
43 بازدید پروفایل - سرور 1 ( اکانت واقعی - کیفیت بالا ) توضیحات 8,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,500  تومان )
50000/100 فعال
44 ایمپرشن+ریچ - سرور 2 ( اکانت واقعی - کیفیت بالا) توضیحات 12,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (10,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,000  تومان )
500000/100 فعال